Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Clubprofiel! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Clubprofiel zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Algemene Deelnemers- en gebruikersvoorwaarden sportindeventer.nl voor sportclubs

Algemene Deelnemers- en gebruikersvoorwaarden sportindeventer.nl voor sportclubs

Laatste bijgewerkte versie: 12 juli 2018

Algemeen

 1. De deelnemers- en gebruikersvoorwaarden sportindeventer.nl voor sportclubs zijn van toepassing op het platform sportindeventer.nl en www.voorclubs.sportindeventer.nl (hierna te noemen “het Platform”), welke is (en verder wordt) ontwikkeld en onderhouden door de vereniging NOC*NSF gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem (hierna te noemen “NOC*NSF”) in samenwerking met Sportbedrijf Deventer, gevestigd aan de Smeenkhof 12 te Deventer (hierna te noemen “Sportbedrijf Deventer”).
 2. Het Platform is hét digitale sportloket voor sporters en sportclubs in de gemeente Deventer. Het betreft een digitaal platform waar alle informatie rondom sport in Deventer is te vinden. Sportclubs kunnen het Platform inzetten om activiteiten aan te bieden en bewoners kennis te laten maken met de activiteiten van de sportclub (zoeken, vinden en boeken). Daarnaast kunnen sportclubs op het Platform kennis zoeken, vinden en delen en makkelijk contact leggen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer.
 3. Door aan te melden voor en het gebruiken van het Platform gaat de sportclub akkoord met de Algemene Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden Sportindeventer.nl voor Sportclubs (hierna “de Voorwaarden”).
 4. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer behouden zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen het Platform stop te zetten en/of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Voorwaarden, dan wel een beëindiging van het Platform, zal op sportindeventer.nl worden gepubliceerd dan wel bekend worden gemaakt. Wij adviseren daarom deze Voorwaarden regelmatig te bekijken.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zijn NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Voorwaarden deelname

 1. Aanmelden voor het Platform is mogelijk voor alle sport- en beweegaanbieders, welke in bezit zijn van een KvK-nummer, in de gemeente Deventer en enkele omliggende postcodegebieden.
 2. Inschrijving voor deelname aan het platform geschiedt via het clubprofiel.nl, welke te benaderen is via het Platform. Op het Clubprofiel zijn ook de Gebruikersvoorwaarden Clubprofiel van NOC*NSF van toepassing.
 3. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer behouden zich het recht voor om sportclubs na de inschrijving zonder opgaaf van redenen voor deelname aan het Platform uit te sluiten.

Rechten en verplichtingen met betrekking tot deelname aan het platform

 1. De sportclub heeft kennis genomen van de Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden van het platform én de Gebruikersvoorwaarden Clubprofiel NOC*NSF en zal zich hieraan houden.
 2. Het Platform biedt de sportclub de gelegenheid actief deel te nemen door middel van het invullen van het clubprofiel, dan wel kennis te halen, te delen en activiteiten aan te bieden. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer moedigen actieve deelname aan.
 • Te delen kennis en good practices kunnen worden ingediend via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl. De content die over of op initiatief van een sportclub wordt geplaatst op het platform moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Er worden geen aanstootgevende, racistische, discriminerende, pornografische, bedreigende, provocerende, respectloze of anderszins ongepaste teksten, afbeeldingen en/of video’s geplaatst op het Platform.
 • Er wordt geen commerciële content geplaatst, op welke manier dan ook, op het Platform anders dan ter directe promotie van de eigen sportclub in het Clubprofiel. In dat laatste geval moet de content betrekking hebben op de eigen sportclub en mag het niet tevens zien op een derde commerciële partij, zoals een clubsponsor.
 • NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van content die een sportclub aanlevert op het Platform.
 • De sportclub staat er voor in dat de teksten, afbeeldingen en/of video’s die de sportclub aanlevert voor het platform geen inbreuk maken op toepasselijke wetgeving en geen inbreuk (zullen) maken op enig (intellectueel eigendoms-) recht van derden.
 • NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer houden zich te allen tijde het recht voor om teksten, afbeeldingen en/of video’s aangeleverd door een sportclub niet te plaatsen doordat de sportclub zich niet houdt aan deze Voorwaarden of om andere voor NOC*NSF en/of Sportbedrijf Deventer moverende redenen.
 • Indien de sportclub een Sportprofiel, Clubprofiel en/of Clubactivatieprofiel heeft, behouden NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer zich tevens het recht voor dat profiel te blokkeren dan wel te verwijderen indien de sportclub zich niet houdt aan de Voorwaarden voor het Platform of de gebruikersvoorwaarden clubprofiel of om andere voor NOC*NSF en/of Sportbedrijf Deventer moverende redenen.
 • NOC*NSF en/of Sportbedrijf Deventer kunnen contact met de sportclub opnemen over content die de sportclub wil plaatsen op het Platform.
 1. De sportclub kan via het Platform activiteiten aanbieden om te komen sporten. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing;
 • De sportclub publiceert de activiteiten via het clubprofiel.
 • De sportclub heeft het recht de sportactiviteit naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de aangeboden sportactiviteit (hierna te noemen “activiteit”) bestaan uit een clinic, training of het vrij toegang krijgen tot een (fitness)club.
 • De sportclub bepaalt de doelgroep voor de activiteit. De sportclub mag wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere (negatieve) ervaringen met een deelnemer) een deelnemer de toegang tot een aangeboden activiteit en/of de sportclub ontzeggen.
 • Indien de sportclub de aangeboden activiteit éénmalig niet kan aanbieden wegens overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de sportclub de deelnemer(s) hiervan op de hoogte.
 • Indien de sportclub de aangeboden activiteit, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht niet langer kan aanbieden, dan dient de sportclub, de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen en de activiteit uit het aanbod te halen.
 • De sportclub draagt zelf zorg voor alle benodigde verzekeringen voor het aanbieden van de activiteit.
 • De sportclub draagt zorg voor een passende, op de leeftijd en ervaring van de deelnemers afgestemde activiteit.
 • De sportclub kan naar eigen inzicht, indien dit volgens de sportclub gelet op de veiligheid van de deelnemer(s) gerechtvaardigd is, voor deelname aan een activiteit aanvullende voorwaarden stellen.
 • De sportclub draagt ervoor zorg dat minderjarige deelnemers uitsluitend toegang krijgen tot de aangeboden activiteit onder begeleiding van verantwoordelijkheid van een meerderjarige, bevoegde trainer/coach/begeleider van de sportclub.
 • De sportclub draagt ervoor zorg dat de accommodaties en/of gebruikte materialen en/of in te zetten personeel en/of vrijwilligers voldoen aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.
 • De sportclub zorgt ervoor dat eventueel geldende gedrags- en of huisregels genoegzaam bekend zijn bij de deelnemers.
 • Indien blijkt dat de sportclub niet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel voldoet, zijn NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer gerechtigd de sportclub onmiddellijk van verdere deelname aan en gebruik van het Platform uit te sluiten.

Communicatie en publiciteit

 1. Door deelname aan het Platform geeft de sportclub toestemming aan NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer voor het gebruik van de naam en/of het logo van de sportclub in promotionele uitingen rondom het Platform en (sport)activiteiten in de stad Deventer.
 2. Het is de sportclub niet toegestaan om in publicaties, advertenties of op de website de namen en logo’s van NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer te gebruiken. Sportclubs mogen wel de promotie-uitingen die NOC*NSF en/of Sportbedrijf Deventer hebben gemaakt voor het Platform gebruiken in hun communicatiemiddelen.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan het Platform geschiedt voor eigen risico van de sportclub.
 2. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van het Platform door de sportclub of de content die gedeeld is met NOC*NSF en/of Sportbedrijf Deventer voor publicatie op het Platform.
 3. De sportclub is zelf verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving voor de deelnemers aan de activiteiten die via het Platform worden aangeboden.
 4. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer zijn niet aansprakelijk voor enige schade van een deelnemer of derde opgelopen tijdens of verband houdende met de door sportclub via het Platform aangeboden activiteiten.
 5. De sportclub vrijwaart NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de door de sportclub aangeboden activiteiten en gedeelde informatie via het Platform.

Slotbepalingen

 1. Vragen en klachten met betrekking tot het Platform kunnen per e-mail worden verzonden naar sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
 2. Op het Platform en de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer verwerken de persoonsgegevens verkregen via het Platform met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
 4. Alle auteursrechten op het Platform waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, ontwerp software of overige informatie, komen toe aan NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer.
 5. In de gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, zal in overleg tussen NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer een besluit worden genomen.

Aldus opgemaakt te Arnhem, 12 juli 2018.

 

NOC*NSF Sport Support

Hulp nodig? Wij helpen je graag!