Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Clubprofiel! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Clubprofiel zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

API voorwaarden

API Gebruiksvoorwaarden – AH Sportactie 2018

Laatste update: 22 september 2018

 Deze API Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie programming interface voor de AH sportactie 2018 (“API”).  Door je aan te melden voor en gebruik te maken van de API ga je akkoord met deze API Gebruiksvoorwaarden en geef je aan deze API Gebruiksvoorwaarden na te leven.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze API Gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt gemaakt van de volgende definities:

  • API: applicatie programming interface voor de AH sportactie 2018
  • API Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden
  • Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van NOC*NSF een Toegangskey heeft ontvangen
  • NOC*NSF: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, gevestigd te Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem, Kamer van Koophandel nummer: 09059703
  • Toegangskey: de door NOC*NSF verstrekte toegangsgegevens aan Gebruiker waarmee Gebruiker toegang kan krijgen tot de API
  • Website(s): ahsportactie.nl

Artikel 2. Beschrijving en aanmelding voor de API

2.1 Met de API kun je jouw activiteiten / rooster, digitaal synchroniseren met het aanbod binnen de AH Sportactie 2018. Zo kun je doorgeven wanneer er nieuwe sporters bij jouw club kennis kunnen maken in welke les. De API maakt het mogelijk de volgende data te synchroniseren en beheren binnen de AH Sportactie:

  • Aanbod aanmaken, naam, tijd, sport, alle informatie die een potentieel nieuwe sporter moet weten, kan uit jouw systeem in de actie geladen worden.
  • Hoe veel plaatsen je beschikbaar stelt binnen je les
  • Hoeveel plaatsen er gevuld zijn
  • Wie er komen sporten (naam, e-mailadres, telefoonnummer, noodnummer en leeftijd) worden via de API met je gedeeld.

2.2 Een aanvraag voor toegang tot en gebruik van de API geschiedt per e-mail aan api@nocnsf.nl.

2.3 Na ontvangst van het verzoek, informeert NOC*NSF in beginsel binnen vijf (5) werkdagen per e-mail of NOC*NSF de aanvrager accepteert.

2.4 NOC*NSF behoudt zich het recht voor om een aanvraag, voor haar moverende redenen, te weigeren.

2.5 Indien de aanvraag wordt geaccepteerd ontvangt de aanvrager een Toegangskey per e-mail.

Artikel 3. Licentie (gebruik) en koppeling

3.1 NOC*NSF verleent met het verstrekken van de Toegangskey, als bedoeld in artikel 2, de Gebruiker de beperkte, tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor de API onder voorwaarden als genoemd in deze API Gebruikersvoorwaarden.

3.2 De API mag alleen gebruikt worden voor de mogelijkheden als beschreven in artikel 2.1 binnen clubprofiel.nl voor de AH Sportactie.  

3.3 De Gebruiker ontvangt per e-mail een korte handleiding om de koppeling te kunnen maken met de API. Hoewel de handleiding met zorg is samengesteld wijst NOC*NSF alle aansprakelijkheid van de hand indien door de koppeling op welke wijze dan ook schade is ontstaan bij de Gebruiker.

3.4 Indien de Gebruiker hulp nodig heeft om de koppeling tot stand te brengen tussen de API en diens eigen systeem, kan de Gebruiker een e-mail sturen aan: api@nocnsf.nl  Afhankelijk van de omvang van de vraag kunnen er kosten aan worden verbonden. Indien er kosten aan verbonden zijn, zal dit altijd van tevoren worden medegedeeld. Indien de beantwoording/ hulp veel tijd vraagt van NOC*NSF, dan wel diens IT leverancier, zal NOC*NSF de Gebruiker eerst een ureninschatting sturen en de daarbij behorende kosten. Pas nadat de Gebruiker per e-mail heeft bevestigd dat zij akkoord gaat met deze kosten zal de gevraagde hulp worden geboden.  

3.5 Gebruiker kan maximaal één keer per uur de API aanspreken. Indien deze limiet wordt overschreden kan er een blokkade ontstaan voor de toegang tot de API voor de Gebruiker.

3.6 Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze API Gebruiksvoorwaarden al de van toepassing zijnde wet- en -regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, volledig na te leven.

Artikel 4. Content

4.1 Gebruiker plaatst geen aanstootgevende, racistische, discriminerende, pornografische, bedreigende, provocerende, respectloze of anderszins content op de Webiste(s) via de API.

4.2 De Gebruiker staat er voor in dat de content die de Gebruiker plaats op de Website(s) via de API geen inbreuk maken op toepasselijke wetgeving en geen inbreuk (zullen) maken op enig (intellectueel eigendoms-) recht van derden.

4.3 NOC*NSF behoudt zich te allen tijde het recht voor om content geplaatst door de Gebruiker via de API op de Website(s), te verwijderen omdat de Gebruiker zich niet houdt aan deze API Gebruiksvoorwaarden of om andere voor NOC*NSF moverende redenen.

Artikel 5. Einde licentie en blokkeren van toegang

5.1 Indien NOC*NSF van mening is dat de API en/of Website(s) hinder ondervindt van het gebruik van de API door de Gebruiker is NOC*NSF gerechtigd om toegang tot de API (tijdelijk) te beëindigen.

5.2 De licentie als bedoeld in deze API Gebruiksvoorwaarden eindigt van rechtswege op 25 november 2018 of zoveel eerder als NOC*NSF de Gebruiker hiervan op de hoogte heeft gesteld per e-mail. De Toegangskey wordt per beëindigingsdatum geblokkeerd.

5.3 NOC*NSF is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen de licentie van Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Toegangskey wordt in dat geval per direct geblokkeerd. De Gebruiker zal per e-mail worden geïnformeerd als de licentie is/wordt beëindigd als bedoeld in voorgaande zin.

5.5 De Gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook in het geval van een (tussentijdse) beëindigd van de licentie door NOC*NSF.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de content die hij/zij plaatst op de Website(s) via de API.

6.2 NOC*NSF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de content die een Gebruiker plaatst op Website(s) via de API.  

6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventueel schade aan computersysteem of dataverlies van Gebruiker ten gevolge van het gebruik van en/of toegang tot de API.

6.4 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van NOC*NSF, is NOC*NSF op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de Gebruiker in verband met het gebruik van de API lijdt. In geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van NOC*NSF is NOC*NSF alleen aansprakelijk voor aantoonbaar directe geleden schade van Gebruiker. NOC*NSF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.5 Het gebruik van en toegang tot de API geschiedt op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Toegangskey, en de ontwikkeling, instandhouding en het functioneren van de koppeling die de Gebruiker maakt tussen zijn eigen systeem en de API.

6.6 De Gebruiker vrijwaart NOC*NSF van alle (financiële) aanspraken van derden verband houdend met en voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van de API (en Toegangskey) door Gebruiker.

6.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die NOC*NSF en/of derden lijden door gebruik van de API door Gebruiker dan wel door de overtreding door Gebruiker van deze API Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7. Communicatie en publiciteit

7.1 Gebruiker geeft door gebruik te maken van de API toestemming aan NOC*NSF om content die Gebruiker via de API plaats op de Website(s) in promotionele uitingen rondom de AH Sportactie en de Nationale Sportweek te gebruiken. 

Artikel 8. Beschikbaarheid en geen garantie

8.1 NOC*NSF doet geen toezegging over de werking dan wel beschikbaarheid van de API.

8.2 Er kan op elk moment onderhoud van de API plaatsvinden wat kan leiden tot een verminderde toegang tot de API.

8.3 NOC*NSF geeft geen garantie dat de API continu beschikbaar is en/of het gebruik van de API veilig en foutloos is, dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de API juist of betrouwbaar zijn, dat eventuele fouten of storingen in de API gecorrigeerd zullen worden.

Artikel 9.Diversen

9.1 NOC*NSF is gerechtigd deze API Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht en verzocht worden akkoord te gaan. Ingeval de gewijzigde API gebruikersvoorwaarden voor de Gebruiker niet akkoord zijn, dan dient de Gebruiker het gebruik van de API per direct te staken en hierop een email te sturen aan: api@nocnsf.nl. De Toegangskey zal daarop worden geblokkeerd en de licentie beëindigd.   

9.2 Op deze API Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

NOC*NSF Sport Support

Hulp nodig? Wij helpen je graag!